Tôi đã thầm yêu cô giáo của mình ~ Karen Kaede

   Cô giáo luôn dạy cho tôi mọi đều tốt đẹp cũng như cách sống trong xã hội phải yêu thương nhau , vì vậy tôi đã thầm yêu cô mong muốn chở che cho cô

   Tôi đã thầm yêu cô giáo của mình ~ Karen Kaede

   Tôi đã thầm yêu cô giáo của mình ~ Karen Kaede

   Xem thêm